Targetolog

Ýerleşýän ýeri

Online

Aýlyk haky

Meýletinçi

Näçe wagtlyk iş ?

Hemişelik

Işiň goýulan senesi

06.04.20

Iş barada

Ýaş, döredijilikli we işjeň topara girmek isleýänler üçin boş ýer. Biz bilen bir toparda işlemek isleýän zehinli işgär bilen gaty gyzyklanýarys!

Targetolog - sosial ulgamlarda mahabat kampaniýalaryny gurmak we alyp barmak bilen meşgullanýan hünärmen.

Maksatly hünärmeniň işlemeli mahabat guraly - VK Business, Facebook Mahabat Dolandyryjysy, myTarget we ş.m. “Yandex.Direct” we “Google Advertising” -däki kontekstli mahabat bilen işlemek ukyby maksatly diňleýjiler üçin uly goşant bolar.

Jogapkärçilikler

 • Targetologyň esasy wezipesi mahabatlary  ähli adamlaryň görmegi däl-de, diňe belli bir auditoriýamyz üçin mahabat döretmekdir. “Targetiň” iňlis dilinden terjime edilende "maksat" diýen manyny berýär. Munuň üçin hünärmen geo, ýaş, jyns, gyzyklanmalar, özüni alyp barşy we ş.m. boýunça mahabatlary döredýär we özleşdirýär.

 • teklibi, bäsdeşleri, önüm artykmaçlyklaryny seljermek;

 • maksatly diňleýjini gözlemek we ýygnamak (derňemek), segmentasiýa;

 • mahabat taýýarlamak, şeýle hem döredijilik döretmek;

 • maksatly mahabaty gurmak;

 • býudjet bilen işlemek - RK-nyň dowamynda meýilnamalaşdyrmak we düzedişler;

 • mahabat kampaniýasyny seljermek, optimizasiýa we ulaltmak, synaglar we a / b synaglary geçirmek;

 • hasabatlary döretmek.

Talaplar

 • netijeli mahabaty özleşdirmek üçin hyzmatlary we gurallary bilmek;

 • mahabat ulgamlarynyň ýörelgelerine düşünmek;

 • marketingiň esaslaryny bilmek;

 • döredijileri özbaşdak döretmek ýa-da dizaýnerler we göçürijiler üçin wezipeleri kesgitlemek ukyby;

 • maksatly diňleýjini nädip saýlamalydygyny we segmentine düşünmek;

 • býudjeti hasaplamak ukyby;

 • analitiki pikirlenmek.

Size peýdalary

 • Ýaş we dostlukly topar agzalarymyz bilen toparlaýyn iş (Teamwork)

 • Iş tejribesi (gyzykly meseleler boýunça professional ösüş)

 • Flexible (maýyşgak) iş wagty

 • Gyzykly taslamalary we öz pikirleriňizi tanatmak / durmuşa geçirmek ukyby

 • Boş wagtyňy peýdaly zatlara sarp etmek

 • Täze adamlar bilen tanyşmak

 • Jogapkärçilik gazanmak

Biz barada

Biz Ýolbelet toparynyň inisiatiw gruppasy. Bizi jemleýän esasy zat maksatlarymyzyň bir bolmagy , ýagny ýurdumyzy we jemgyýetimiziň adamlarynyň ylym-bilimini ösdürmekde goşant goşmagy islemegimizdir. Häzirki wagtda biz Ýolbeletde meýletinçi hökmünde, ýagny okuwymyzyň we işimiziň daşyndan boş wagtlarymyzda işleýäris. Ýöne ýakyn geljekde platformamyzy esaslandyrmak we biznes planlarymyzy durmuşa geçirmegiň üstünde işler alyp barýarys we şol wagt öz işgärlerimize kanuna laýyklykda iş hakyny töläris.
Siz hem biziň maksatlarymyzy goldasaňyz we biziň bilen bile işläsiňiz gelse sizi toparymyzda görmekden hoşal bolarys!

Esasy başarnyklar (Soft skills)

sosial ulgamlarda mahabat;
tizer mahabaty;
kontekst we banner mahabaty;
poçta iberiş;
push habarnamalary we başgalar.

Talap edilýän zatlaryň üstünde köp durmaň, olar adaty resmi iş talaby bolmak bilen siziň nämeler bilen meşgullanjaklygyňyzy beýan edýär.

Biziň sizden esasy garaşýan zadymyz bu işi etmäge bolan uly höwesiňizdir.