SMM

Ýerleşýän ýeri

Online

Aýlyk haky

Meýletinçi

Näçe wagtlyk iş ?

Hemişelik

Işiň goýulan senesi

06.04.20

Iş barada

Ýaş, döredijilikli we işjeň topara girmek isleýänler üçin boş ýer. Biz bilen bir toparda işlemek isleýän zehinli işgär bilen gaty gyzyklanýarys!

-Vkontakte
-Facebook

Jogapkärçilikler

 • bazary, diňleýjileri we bäsdeşleri seljermek;

 • torda öňe sürmek strategiýasyny işläp düzmek;

 • sosial ulgamlarda profilleri / toparlary döretmek we ösdürmek;

 • mazmuny döretmek we dizaýny: tekst, suratlar, wideolar, infografika we ş.m.

 • abonentleri çekmek, tomaşaçylary köpeltmek;

 • marka wepalylygyny döretmek we ýokarlandyrmak;

 • abonentler bilen aragatnaşyk;

 • sahypany mahabatlandyrmagyň netijeliligine gözegçilik etmek;

 • sosial ulgamlarda marka abraýy, abraý marketingi bilen işlemek.

Talaplar

 • Sosial ulgamlarda kompaniýanyň bolmagy üçin strategiýany işläp düzmek. Hünärmen, adatça aç-açan mahabat meselesini emele getirýär: müşderileriň akymyny artdyrmak, marka wepalylygyny ýokarlandyrmak, bäsdeşlerden saýlanmak we ş.m.

 • Tematiki jemgyýetleriň, gruppalaryň, sahypalaryň, neşirleriň döredilmegi we dizaýny.

 • Mediýa meýilnamalaryny we mazmun meýilnamalaryny düzmek.

 • Kontent döretmek - dizaýnerleriň we çopywriteriň gatnaşmagynda we bolmazdan.

 • Toparlary, sahypalary, neşirleri we ş.m. Bu mahabatlary döretmegi we gurmagy, ýaryşlary geçirmegi we beýleki elýeterli usullar bilen traffika hereketini öz içine alýar.

 • Konwersiýa nyrhlarynyň derňewi we netijä baglylykda mahabat kampaniýalarynyň sazlanylmagy.

 • Aragatnaşyk - ulanyjylaryň negatiw we oňyn habarlaryna jogap döretmek.

 • Hasabat we seljeriş işleri.

 • Özüne çekiji tekstleri, başarnykly söz (dilden we ýazmaça) ýazmak ukyby;

 • Sosial mediýanyň mümkinçiliklerini we çäklendirmelerini bilmek;

 • Sosial ulgamlaryň hersinde mahabatyň aýratynlyklaryna düşünmek;

 • Web analitika hyzmatlary (Google Analytics, Yandex.Metrica we başgalar) bilen tejribe;

 • Grafiki redaktorlar we fotosuratlar bilen özara gatnaşykda esasy başarnyklaryň bolmagy;

 • SEO we CMS-iň işlemeginiň umumy ýörelgelerine düşünmek;

 • Targetli mahabaty geçirmekde tejribe.

Size peýdalary

 • Ýaş we dostlukly topar agzalarymyz bilen toparlaýyn iş (Teamwork)

 • Iş tejribesi (gyzykly meseleler boýunça professional ösüş)

 • Flexible (maýyşgak) iş wagty

 • Gyzykly taslamalary we öz pikirleriňizi tanatmak / durmuşa geçirmek ukyby

 • Boş wagtyňy peýdaly zatlara sarp etmek

 • Täze adamlar bilen tanyşmak

 • Jogapkärçilik gazanmak

Biz barada

Biz Ýolbelet toparynyň inisiatiw gruppasy. Bizi jemleýän esasy zat maksatlarymyzyň bir bolmagy , ýagny ýurdumyzy we jemgyýetimiziň adamlarynyň ylym-bilimini ösdürmekde goşant goşmagy islemegimizdir. Häzirki wagtda biz Ýolbeletde meýletinçi hökmünde, ýagny okuwymyzyň we işimiziň daşyndan boş wagtlarymyzda işleýäris. Ýöne ýakyn geljekde platformamyzy esaslandyrmak we biznes planlarymyzy durmuşa geçirmegiň üstünde işler alyp barýarys we şol wagt öz işgärlerimize kanuna laýyklykda iş hakyny töläris.
Siz hem biziň maksatlarymyzy goldasaňyz we biziň bilen bile işläsiňiz gelse sizi toparymyzda görmekden hoşal bolarys!

Esasy başarnyklar (Soft skills)

-aragatnaşyk endikleri: hünärmen öz dilinde dürli tomaşaçylar bilen aragatnaşyk gurmagy başarmaly;
-rahatlyk: ýakymsyz ýagdaýlardan mertebe bilen çykmaga kömek edýär;
-jogapkärçilik: hünärmen başlan zadyny tamamlamaly we taslamany ýarym ýolda terk etmeli däl;
-stres garşylygy - onsuz güýçli ýeňip bolmajak ýagdaýlary çözmek mümkin däl;
-tankytlara garşylyk - onsuz ýalňyşlary görmek we düzetmek kyn.

Talap edilýän zatlaryň üstünde köp durmaň, olar adaty resmi iş talaby bolmak bilen siziň nämeler bilen meşgullanjaklygyňyzy beýan edýär.

Biziň sizden esasy garaşýan zadymyz bu işi etmäge bolan uly höwesiňizdir.