Hukukçy

Ýerleşýän ýeri

Online / Offline

Aýlyk haky

Meýletinçi

Näçe wagtlyk iş ?

Hemişelik

Işiň goýulan senesi

06.04.20

Iş barada

Ýaş, döredijilikli we işjeň topara girmek isleýänler üçin boş ýer. Biz bilen bir toparda işlemek isleýän zehinli işgär bilen gaty gyzyklanýarys!

Raýat hukugy; Şertnamalaryň baglaşylmagy; Emläk kanuny; Intellektual eýeçilik; Korporatiw hukuk; Ygtyýarnama; Halkara hukugy; Salgyt kanuny; Notarius; Kärhanalary hasaba almak, gaýtadan hasaba almak, ýatyrmak; Zähmet kanuny; Jenaýat hukugy (ýurisdiksiýa).

Jogapkärçilikler

 • Kompaniýanyň taslamalaryna kanuny goldaw bermek.

 • Raýat, korporatiw, dolandyryş, zähmet we salgyt kanunlary, arbitra prosesi ýaly meseleleri resmileşdirmek, beýan etmek we durmuşa geçirmek.

 • Şertnamalary we şertnamalary taýýarlamak, kanuny derňew, redaktirlemek we gepleşik geçirmek

 • Intellektual eýeçilik obýektleri (awtorlyk hukugy obýektleri, şahsylaşdyrma serişdeleri), doly hukuk goldawy bilen iş alyp barmak. Kompaniýanyň bu ugurdaky işini gowulandyrmak üçin intellektual eýeçilik, maglumat we internet babatynda daşary ýurt we Türkmenistan kanunçylygyny derňemek.

 • Dürli döwlet edaralarynda kärhananyň bähbitlerine wekilçilik etmek we goramak.

 • Biznes döredilende töwekgelçilik ýagdaýlaryna baha bermek.

 • Taslama barada dürli çeşmelerde maglumat iberenimizde maslahat bermek.

 • Salgyt we kanuny töwekgelçilikleri hasaba almak.

 • Kontragentler, maýadarlar ýa-da müşderiler bilen iş salyşanda kompaniýanyň bähbitlerini goramak.

 • Jedelli ýagdaýlarda müşderä ýoldaş etmek.

 • Howpsuz pul geçirimleri, alyjylaryň talaplaryny çözmäge kömek etmek.

 • Taslama üçin guramaçylyk, hukuk, şertnama we salgyt modelini saýlamak.

 • Zerur kagyzlary, mysal üçin şertnamalary, düzgünleri we beýleki resminamalary taýýarlamak.

Talaplar

 • Ýöriteleşdirilen (hukuk) bilim;

 • Raýat, korporatiw, dolandyryş, zähmet we salgyt kanunlary, arbitra process prosesini bilmek;

 • Hünär boýunça iş tejribesi - intellektual eýeçilik pudagynda tejribäňiz bolmak;

 • Şertnama işinde gowy tejribe, gepleşik geçirmek ukyby;

 • Daşary ýurt kontragentleri bilen şertnama baglaşmak praktikasynyň bolmagy;

 • Dürli kazyýetlerde öňki iş berijileriň bähbitlerini goramakda üstünlikli tejribe;

 • Iňlis dilini erkin bilmek, şol sanda kanuny söz baýlygyny bilmek.

Size peýdalary

 • Ýaş we dostlukly topar agzalarymyz bilen toparlaýyn iş (Teamwork)

 • Iş tejribesi (gyzykly meseleler boýunça professional ösüş)

 • Flexible (maýyşgak) iş wagty

 • Gyzykly taslamalary we öz pikirleriňizi tanatmak / durmuşa geçirmek ukyby

 • Boş wagtyňy peýdaly zatlara sarp etmek

 • Täze adamlar bilen tanyşmak

 • Jogapkärçilik gazanmak

Biz barada

Biz Ýolbelet toparynyň inisiatiw gruppasy. Bizi jemleýän esasy zat maksatlarymyzyň bir bolmagy , ýagny ýurdumyzy we jemgyýetimiziň adamlarynyň ylym-bilimini ösdürmekde goşant goşmagy islemegimizdir. Häzirki wagtda biz Ýolbeletde meýletinçi hökmünde, ýagny okuwymyzyň we işimiziň daşyndan boş wagtlarymyzda işleýäris. Ýöne ýakyn geljekde platformamyzy esaslandyrmak we biznes planlarymyzy durmuşa geçirmegiň üstünde işler alyp barýarys we şol wagt öz işgärlerimize kanuna laýyklykda iş hakyny töläris.
Siz hem biziň maksatlarymyzy goldasaňyz we biziň bilen bile işläsiňiz gelse sizi toparymyzda görmekden hoşal bolarys!

Esasy başarnyklar (Soft skills)

Ünsli we işjeň;
Köp mukdarda maglumat bilen işlemek ukyby;
Deň ähmiýetli we dürlüligi şertlerinde bellenen meseleleri wagtynda ýerine ýetirmek ukyby;
Jemgyýetçilik, netijelilik.

Talap edilýän zatlaryň üstünde köp durmaň, olar adaty resmi iş talaby bolmak bilen siziň nämeler bilen meşgullanjaklygyňyzy beýan edýär.

Biziň sizden esasy garaşýan zadymyz bu işi etmäge bolan uly höwesiňizdir.