HR manager

Ýerleşýän ýeri

Online

Aýlyk haky

Meýletinçi

Näçe wagtlyk iş ?

Hemişelik

Işiň goýulan senesi

06.04.20

Iş barada

Ýaş, döredijilikli we işjeň topara girmek isleýänler üçin boş ýer. Biz bilen bir toparda işlemek isleýän zehinli işgär bilen gaty gyzyklanýarys!

Ýolbelede gerekli işgärleri, Mentorlary we Tutorlary tapmak we çagyrmak.

Jogapkärçilikler

 • hünärmenleri işe almak;

 • şahsyýeti bahalandyrmak;

 • işgärleri uýgunlaşdyrmak we höweslendirmek;

 • bahalandyrmak;

 • işgärleri taýýarlamak;

 • korporatiw medeniýeti ösdürmek.

Talaplar

 • 50% - işe almak (Munuň özi iş portallarynda rezýumeleri görmek, jogaplar bilen işlemek, dalaşgärler bilen aragatnaşyk saklamak, söhbetdeşlik geçirmek, iş teklibini düzmek we ş.m.)

 • 15% -e çenli - täze işgärleriň uýgunlaşmagy ( Täze işgäri garşy almak, görkezmeleri, maglumat habarlaryny ýa-da wakalary taýýarlamak we / ýa-da ýüze çykan meseleleri çözmek üçin synag döwri üçin ösüş meýilnamasyny düzmek. )

 • 20% -e çenli - dürli ýygnaklary geçirmek ( Mysal üçin, Performance Review (öndürijilik syn), 1: 1, aýratyn ösüş meýilnamasy barada işgärler bilen aragatnaşyk.)

 • 10% -e çenli - işgärleri saklamak we baha bermek (Motiwasiýa ulgamynyň üstünde işlemek, ony durmuşa geçirmek, eNPS ýa-da baha bermek ýaly dürli gözlegleri geçirmek (mysal üçin, 360 usuly) we ş.m.)

 • 5% -e çenli - resminamalar bilen işlemek, näsag rugsady / dynç alyşy tassyklamak.

Size peýdalary

 • Ýaş we dostlukly topar agzalarymyz bilen toparlaýyn iş (Teamwork)

 • Iş tejribesi (gyzykly meseleler boýunça professional ösüş)

 • Flexible (maýyşgak) iş wagty

 • Gyzykly taslamalary we öz pikirleriňizi tanatmak / durmuşa geçirmek ukyby

 • Boş wagtyňy peýdaly zatlara sarp etmek

 • Täze adamlar bilen tanyşmak

 • Jogapkärçilik gazanmak

Biz barada

Biz Ýolbelet toparynyň inisiatiw gruppasy. Bizi jemleýän esasy zat maksatlarymyzyň bir bolmagy , ýagny ýurdumyzy we jemgyýetimiziň adamlarynyň ylym-bilimini ösdürmekde goşant goşmagy islemegimizdir. Häzirki wagtda biz Ýolbeletde meýletinçi hökmünde, ýagny okuwymyzyň we işimiziň daşyndan boş wagtlarymyzda işleýäris. Ýöne ýakyn geljekde platformamyzy esaslandyrmak we biznes planlarymyzy durmuşa geçirmegiň üstünde işler alyp barýarys we şol wagt öz işgärlerimize kanuna laýyklykda iş hakyny töläris.
Siz hem biziň maksatlarymyzy goldasaňyz we biziň bilen bile işläsiňiz gelse sizi toparymyzda görmekden hoşal bolarys!

Esasy başarnyklar (Soft skills)

Zähmet kanunçylygyny bilmek.
Işgärleri dolandyrmak endiklerine eýe.
Psihologiýanyň we sosiologiýanyň esaslaryny bilmek.
Okuw we işgärleri höweslendirmek ulgamlaryny ösdürmekde tejribe.
Işgärleri bahalandyrmagyň usullaryny bilmek.
Zehinli çykyş, aragatnaşyk endikleri.
Işgärleriň resminamalary bilen işlemek endikleri.
Guramaçylyk ukyplary.

Talap edilýän zatlaryň üstünde köp durmaň, olar adaty resmi iş talaby bolmak bilen siziň nämeler bilen meşgullanjaklygyňyzy beýan edýär.

Biziň sizden esasy garaşýan zadymyz bu işi etmäge bolan uly höwesiňizdir.