Freelance

Başarýan ukyplaryňy durmuşa geçir

 

Ýolbelet indi diňe bir bilim bermek bilen çäklenmän, öz öwrenjeleriniň öwrenen hünärlerinden tejribe edinip pul gazanmaga hem mümkünçilik döredýär.

Internship

208-businessman-13.png

Freelance

084-businessman-35.png
Talaplarymyz :
235-curriculum-vitae.png
Portfolio

Eden işleriňizi ugradyň

193-meeting-4.png
Interview

Internshibe / Freelance-e başlamak üçin Team Lead bilen interview şertdir.

026-add-user.png
Jogapkärçilik

Berilen taslamalary we işleri wagtynda tabşyrmak şertdir.

Interne peýdalary :
 
032-curriculum-3.png
Tejribe

Ilkinji işiňi tapmagyň üçin ýa-da özbaşdak işlemek üçin tejribe möhümdir.

192-meeting-5.png
Team Lead

Team Lead her bir Internyň özgermegine aýratyn gözegçilik eder.

105-meeting-8.png
Freelance

Proýektleri üstünlikli tabşyrsaňyz we özbaşdak işlemäge ukyply bolaňyzda sizi Freelance-e geçireris.

Freelancere peýdalary :
 
063-pie-chart-1.png
Çörek pul

Etjek işleriňize görä goşmaça ýa-da esasy girdeji

214-laptop.png
Öýüňden işle

Dünýäniň islendik künjünden islän boş wagtyňyz işläp bilersiňiz.

164-ladder.png
Taýyn iş

Siziň özüňize iş gözlemek ýa-da daşary ýurt dillerini bilmek möhüm däl.

095-networking.png
Team Work

Işleri bölüşip topar bolup işlemek ukubyny gazanarsyňyz.

110-podium.png
Iş tejribesi

Işe girjek wagtyňyz iş tejribäňiziň bolmagy sizi bäsdeşleriňizden tapawutlandyrar.

243-hierarchical-structure-1.png
Team Lead

Öz ugruňyzdan iň tejribelisi bolaňyzda Team Lead bolmaga hukuk gazanarsyňyz.

Freelance hünärleri

web-design.png
Graphics & Design & Creative
 • Graphyc design

 • UI/UX

 • Logo & Brand Identity

data-analytics.png
Data Science & Analytics
 • Databases / Data Analytics

 • Data Entry

 • Data Visualization

 • Data Science

web-development.png
IT / Development & Networking
 • Web developer

 • Mobile developer

 • Game development

 • Cybersecurity

animation.png
Photo / Video & Animation​
 • Photo editing

 • Video editing

 • Short video Ads

 • 2d & 3d animation

engineer.png
Engineering & Architecture
 • Interior Designer

 • Mechanical Engineer

 • AutoCAD Specialist

 • 3D Modeler

148-presentation-12.png
Buisness  &  Marketing
 • Financial Analyst

 • Marketing Strategy

 • Accountant

 • SMM

 • SEO Expert

Form doldur

Bizde Internship / Freelancer / Team Lead bolup işlemek üçin aşakdaky formy (anketany) dolduryň

arrow&v

Siziň maglumatlaryňyzy aldyk!