Organiki däl himiýa

Kursuň meýilnamasy:

1. Himiýa dersi .Sada we çylşyrymly maddalar.Himiýanyň mukdar gatnaşyklary.Kislorod(O2), Ozon(O3), Wodorod(H)- himiki häsiyetleri.Awogadro kanuny.

2. Oksitler, Esaslar, Kislotalar, Duzlar

3. Himiki elementer, Atom, Izotoplar, Yadro täsirleşmleri

4. Himiki baglanşyklar

5. Himiki elementlerin atomlarynyň elektrootrisatellikleri, Okislenme derejesi, Okislenme-gaytarylma tasirlesmeleri

6. Himiki täsirleşmelerin ýylylyk netijeliligi

7. Himiki täsirleşmeleriň tizligi we deňagramlylygy.

8. Elektrolitlerin dissosasiyasy, Gidroliz

9. I, II, III A toparçalaryň elementleriniňperiodik sistemada yerleşişi we atomunyň gurluşy boýunça umumy häsiyetnama

10. IV A toparçanyň elementlerinin umumy hasiyetnamasy. Uglerod

11.  V A toparçanyň elementlerinin umumy hasiyetnamasy. Azor,Ammiak, Fosfor

12. Mesele işlemek

13. VI A toparçanyň elementlerinin umumy hasiyetnamasy. Kükürt

14. Galogenler

15. Metallar, B toparçanyň elemenleriniň yerleşişi we olaryň atomuň gurluşy boýunça häsiyetnamasy

16. Mesele işlemek

Organiki däl himiýa

Online Tutor (lar) :

Aýlar Akynyýazowa

Rumyniýa döwletinde Buharest uniwersitedinde okaýaryn. Ugrum Biologiýa. 2nji kurs. Ýolbelet platformasynda biologiýa we Organiki däl himiýa sapaklaryndan okadýaryn.

Kurs barada

Bu kursda Organiki däl himiýa we ondaky meseleleri çözmegi öwrenersiňiz