Hytaý dili

Kursuň meýilnamasy:

1. Giriş (fonetik kurs)

2. Çalyşmalar barada düşünje bermek

3. Hal-ýagdaý soralýan terminleri düşündirmek

4. Seniň adyň näme? Sen haýsy ýurtdan (şäherden)?

5. Sanlar

6. Seniň yaşyň näçe? Şu gün haysy gün (günler)

7. Sagat näçe? Meniň maşgalam

8. Sagat näçe (sagadyň aydylyşy)

9. Gün tertibi. Men okaýaryn yada işleýärin

10. Wagt, pasyllar, howa

11. İş, hünär

12. Geçilenleri gaýtalamak (umumy)

Hytaý dili

Online Tutor (lar) :

Gülälek P.
Gülruh N.

Gülälek Perwazowa Lew Nikolaýewiç Gumilýow adyndaky Ýewraziýa Milli Uniwersitetiniň Hytaý dili filologiýa bölüminde okaýar.
Gülruh Narmämmedowa South Kazakstan State Uniwesitetinde Filologiya (iňlis hytaý dili) bölüminde okaýar.

Kurs barada

Bu kursda siz Hytaý diliniň başlangyç derejesini öwrenersiňiz.
Kurs her hepdäniň Duşenbe we Çarşenbe günleri TKM sagady bilen 17:00-da bolar.