Fizika

Kursuň meýilnamasy:


  1. Skalýar we Wektor ululyklar

  2. Deňüýtgeýän hereketde tizlenme

  3. Töwerek boýunça deňölçegli hereket 

  4. Jisimleriň özara tasiri. Newtonyň 1nji kanuny

  5. Newtonyň 2-nji kanuny

  6. Newtonyň 3-nji kanuny. Merkeze ymtylýan güýç 

  7. Bütindünýä dartylma kanuny 

  8. Agyrlyk güýji we Sürtülme güýji 

  9. Impuls. Impulsyň saklanma kanuny

  10. Iş we Energiýa. Energiýanyň saklanma kanuny

Fizika

Online Tutor (lar) :

Myrat Haýytjanow, Pirguly Ýagşyýew

Şu wagt Indoneziýada Matematika mugallymçylygy bölümini okaýaryn we 3-nji ýyl talyby. Orta mekdepde okaýan wagtlarym Fizika sapagy meniň iň halaýan sapaklarymyň biridi we käbir olimpiýadalara gatnaşýardym. Öz mugallymçylyk tejribämi artdyrmak maksady bilen Ýolbelet platformasynda Fizika dersinden bilýän zatlarymy öwretmek we bilmeýän zatlarymy öwrenip ylmymy artdyrmak isleýärin.

Kurs barada

Fizika kursyna hoş geldiňiz !
Bu ýerde biz orta mekdebiň Fizika sapaklaryny öwreneris !
Öwrenmek üçin öwret !