Biologiýa

Kursuň meýilnamasy:

I.    Ýaşaýyşyň himiýasy  

 1. Atom, element, molekula düşünjesi 

 2. Uglerod. Kislota we Esas 

 3. Biologiki polimerler. Uglewodlar, ýaglar, beloklar we nuklein kislotalar 


III.    Ösümlikler 

 1. Ösümlikleriň gurluşy we ösüşi 

 2. Resurslaryň daşky gurşawdan alynyşy we olaryň damarly ösümliklerde transporty. Toprak we ösümlikleriň toprakdan iýmitlenişi  

 3. Ýapyk tohumly ösümlikleriň köpelişi 

 4. Ösümlikleriň daşky gurşawdan gelýän we içki gyjynmalara berýän jogaplary

II.    Öýjük 

 1. Öýjügiň içine gezelenç. Öýjügiň gurluşy we düzümi. Organoidler we olaryň funksiýalary 

 2. Plazmalemma. Plazmalemmanyň gurluşy, düzümi we funksiýalary 

 3. Metabolizma. Öýjükdäki energiýanyň akymy 

 4. Öýjügiň dem alyşy.  

 5. Fotosinteza 

 6. Öýjükleriň komunikasiýasy 

 7. Öýjükleriň bölünişi we onuň kontroly 

Biologiýa

Online Tutor (lar) :

Biologiýa tutorlary

Biologiýa kursumyzy biologiýa mugallymy Sähra Ýoldaşowa, lukmançylyk uniwersitetinde okaýan Atamyrat Bäşimow , biologiýa mugallymçylygyny okaýan Aýlar Akynyýazowa we Genetika ugrundan magistratura okaýan Ýaran Allamyradow alyp bararlar.

Kurs barada

Terminologiýasy arassa türkmençe bolmaz, sebäbi şu sapaklary okajaklaryň özleri esasanam daşary ýurtdakylar ve halkara derejede kabul ediljek terminologiýa (latyn/iňlis) bilen öwrenmek has amatly ve has peýdaly bolar.

Telegram kanaly