Biohimiýa

Kursuň meýilnamasy:

1) Aminokislotalar-1

2) Aminokislotalar-2

3) Proteinlar-1

4) Proteinlar-2

5) Uglewodlar-1

6) Uglewodlar-2

7) Lipidler-1

8) Lipidler-2

9) Fermentlar-1

10) Fermentlar-2

11) Gormonlar-1

12) Gormonlar-2

Biohimiýa

Online Tutor (lar) :

Serdar Zülpiýew

Men Zülpiýew Serdar Nuraliýewiç. Grodno döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň 6-njy ýyl talyby. Men 3 ýylyň dowamynda biohimiýa ugryndan dünýä belli alymlaryň elinde ylmy işleri alyp barýaryn. Şu wagt hem meniň "Базовые показатели биохимического анализа крови" atly okuw gollanmam çap edilmäge taýýarlanýar. Biohimiýa ugrundan birnäçe ylmy makalalaryň awtory.

Kurs barada

Biz biohimiýa kursumyzda adam bedeniniň öýjük derejesinde nähi biohimiki çalyşyklaryň bolup geçýändigini düýpli öwreneris. Kursumyzyň dowamynda aminokislotalar, proteinler, uglewodlar, lipidler, gormonlar we ş.m. ýaly adam bedeniniň sagdynlygy üçin wajyp gerek bolan maddalar barada durup geçeris. Olaryň sintezini, himiki gurluşyny, funksiýalaryny we patologiýalaryny özleşdireris. Biohimiýany bilmeklik, bu adamyň gurluşyna we ýaşaýşyna düşünmeklikdir.